Skip to main content

*De informatie op deze pagina is in januari 2024 bijgewerkt.

Gemeentes en maatschappelijke organisaties hebben nog steeds vragen over de opvang van Oekraïense ontheemden. In dit artikel gaan we in op vragen over de leerbehoeften van Oekraïense volwassen op het gebied van basisvaardigheden. Zoals het leren van de taal, rekenen of digitale vaardigheden. Welke mogelijkheden zijn er om Oekraïners daarbij te ondersteunen? Ook delen we informatie en voorbeelden van verschillende initiatieven uit het land.

Welke behoeften hebben Oekraïense ontheemden? 

Allereerst wensen de Oekraïense ontheemden veiligheid en onderdak. Uit interviews weten wij dat zij ook behoefte hebben aan het leren kennen van de omgeving, dagbesteding of werk, ontmoeting en de taal. Een deel van de Oekraïense ontheemden volgt al een taalcursus, meestal om de Nederlandse taal te leren en soms de Engelse taal.  

Aan het werk 

De Oekraïense vluchtelingen die na de Russische inval van eind februari 2022 naar Nederland kwamen, hebben geen werkvergunning nodig om te mogen werken. Van de momenteel (12 januari 2024) 105.890 geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne is een snelgroeiende groep aan het werk. Deze en meer cijfers over de opvang van Oekraïense vluchtelingen vind je terug op deze pagina van de Rijksoverheid. In de figuur ‘Een veilige plek voor vluchtelingen uit Oekraïne’ is een tijdlijn te vinden waarop een aantal belangrijke momenten in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is weergegeven. 

Het aandeel werknemers onder vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit in Nederland is in 2023 verder toegenomen. Op 1 mei 2023 had de helft van de toen ongeveer 68.000 vluchtelingen tussen de 15 en 65 jaar betaald werk in loondienst. Op 1 november 2022 was dat nog 44 procent. Dat meldt het CBS op 27 september 2023 op basis van nieuwe cijfers. 

Werkvergunning nodig?  

Voor werknemers uit Oekraïne is geen werkvergunning nodig als het volgende geldt:   

 • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Vanaf 1 november 2022 geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne dat zij een sticker of O-document van de IND nodig hebben waaruit blijkt dat zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. 

 • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst.  

In september 2023 is de Richtlijn tijdelijke bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne verlengd tot en met 4 maart 2025

Wet SUWI  

De regering heeft de wet SUWI (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) met ingang van 1 augustus 2022 gewijzigd. Deze wijziging geeft het UWV tijdelijk de mogelijkheid om Oekraïense vluchtelingen te registreren als werkloze werkzoekenden. Daardoor kunnen zij in aanmerking komen voor bemiddeling naar betaald werk.  

Financiering en regelgeving 

Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 

Volwassenen uit Oekraïne mogen deelnemen aan bestaand cursusaanbod van gemeenten dat vanuit de WEB wordt bekostigd. Ook kunnen gemeenten nieuwe cursussen Nederlandse taal voor Oekraïense ontheemden aanbieden. Dit mag vanuit de WEB-middelen worden gefinancierd voor iedereen die 18+ is en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (de BRP). De gemeente bepaalt of ze deze doelgroep een aanbod willen doen vanuit de WEB-middelen. Veel gemeenten hebben al aangegeven dat zij het WEB-budget voorlopig niet gebruiken voor het aanbieden van formele cursussen voor Oekraïense ontheemden, omdat de huidige WEB-middelen daarvoor niet toereikend zijn.  

Extra budget voor taallessen 

In de kamerbrief Lessons learned Oekraïnse ontheemden in NL is gevraagd om extra financiële middelen voor taallessen. In februari 2023 is bekend gemaakt dat er vanuit het ministerie van SZW 15 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten om Nederlandse lessen aan te bieden aan Oekraïense ontheemden. Zodat zij makkelijker werk kunnen vinden of een baan die beter past bij hun vaardigheden, werkervaring en opleiding. Informatie over de verdeling van dit budget over gemeenten en voorwaarden staan in de septembercirculaire gemeentefonds 2023.  

Specifieke Uitkering (SPUK) 

In de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne staat dat gemeenten een Specifieke Uitkering van 83 euro per gerealiseerde opvangplek per dag ontvangen. Gemeenten mogen dit budget vervolgens naar eigen inzicht inzetten voor de verschillende doeleinden die in de regeling genoemd worden.  

De Regeling opvang ontheemden Oekraïne 

Op 1 april 2022 werd de Regeling opvang ontheemden Oekraïne gepubliceerd. In deze regeling is nadrukkelijk opgenomen dat gemeenten naast recreatieve ook educatieve activiteiten mogen aanbieden aan de Oekraïners in de opvang. Deze activiteiten moeten gericht zijn op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die bruikbaar zijn in de maatschappij. Activiteiten die gericht zijn op een eerste kennismaking met of het leren/verbeteren van de Nederlandse taal worden ook genoemd. In de regeling zijn de financiële toelagen per persoon per maand vastgesteld (Artikel 12 lid 3 t/m 5). 

Deze regeling kan dus ingezet worden door gemeenten voor het opzetten van een educatief aanbod in de gemeente als dagbesteding. Daarbij kan gedacht worden aan taallessen. Op de opvanglocatie, of ergens anders in de gemeente. Het is aan de gemeente of hierbij gebruik wordt gemaakt van professionals en/of vrijwilligers.  Meer hierover lees je in het volgende hoofdstuk ‘Werken aan basisvaardigheden’. 

Onderzoek Taalonderwijs volwassen Oekraïense ontheemden 

De Rijksoverheid onderzocht in samenwerking met Berenschot ontwikkelingen rondom taalonderwijs aan de doelgroep en mogelijkheden voor extra financiering. Op 17 februari is het rapport van de eerste Monitor Taalonderwijs volwassen Oekraïense ontheemden aan de Tweede Kamer verstuurd. Op 3 juli 2023 is het rapport van de Tweede Monitor Taalonderwijs volwassen Oekraïense ontheemden aan de Tweede Kamer verstuurd. De derde en laatste meting werd uitgevoerd in november 2023. Uit de data van 62 gemeentes blijkt onder meer dat in 98% van de gemeenten taalonderwijs wordt aangeboden aan Oekraïense ontheemden en dat de vraag onverminderd groot is. Wil je meer weten? Download dan het volledige rapport Derde Monitor Taalonderwijs volwassen Oekraïense ontheemden

Werken aan basisvaardigheden 

Binnen veel gemeenten bestaan taalnetwerken. Binnen deze netwerken wordt momenteel samengewerkt om naast de huidige doelgroepen ook de Oekraïners te ondersteunen met het leren van of verbeteren van basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. De cursussen worden in het Nederlands of in het Engels aangeboden. 

We zien verschillende manieren van leren: in de vorm van leren met een docent, leren met een vrijwilliger en zelfstudie. Voor veel mensen is een combinatie ideaal. Welke vorm van scholing passend is, is afhankelijk van de leerwensen van de betreffende persoon, de financiële middelen van de gemeente en de beschikbaarheid van docenten.  

Leren met een docent 

Een docent is opgeleid om iemand nieuwe vaardigheden te leren. Een docent is in staat om leerroutes uit te zetten die passen bij de leerbehoefte van de cursist. In het Kennisdocument kwaliteit docenten lees je meer over wat een docent een goede docent basisvaardigheden maakt. Begeleiding door een docent gebeurt vaak in een groep en cursisten krijgen meerdere uren per week les. Dit zorgt voor een groot leereffect. Deze lessen worden meestal aangeboden door de formele taalaanbieders in de regio. De kosten van deze lessen liggen uiteraard hoger dan voor taalscholing aangeboden door een vrijwilliger. 

Let op! Een deel van de Oekraïners is niet bekend met ons alfabet. Als iemand niet bekend is met ons alfabet en hierin niet kan lezen en schrijven, is de inzet van een docent om te alfabetiseren noodzakelijk. 

Een paar voorbeelden van leren met een docent 

 • Gemeente Venlo heeft vanuit de WEB-gelden een programma ontwikkeld van 8 weken waarin elke week 5 uur taalles wordt georganiseerd. Dit lesprogramma kan ook opnieuw voor latere arbeidsmigranten worden gebruikt. 

 • Gemeente Etten-Leur heeft budget vrijgemaakt om een groep Oekraïense ontheemden een taalcursus aan te bieden. Deze is voor deelnemers uit de gemeentelijke opvang maar ook voor deelnemers die andere woonruimte hebben. Een verslag van deze taalcursus vind je hier. 

 • In Rivierenland in de provincie Gelderland is de organisatie van de leervraag van Oekraïners georganiseerd bij ROC Rivor. Zij organiseren de eerste opvang in een Taal/Leerhuis. Na een korte intake kan iemand beginnen in een van de drie cursusgroepen voor basislessen, voorbereiding op werk en alfabetisering.  

 • Gemeente Arnhem heeft extra budget vrijgemaakt en lessen Nederlands, Engels of digitale vaardigheden gefaciliteerd voor vijf groepen. ROC Rijn IJssel voert deze lessen uit.  

Oefenen met een vrijwilliger 

Een vrijwilliger gebruikt materialen die geschikt zijn voor vrijwilligers om mee te werken en hoeft niet opgeleid te zijn tot docent. Wel volgen zij een korte training. Een vrijwilliger maakt meestal 1 à 2 uur per week tijd om een deelnemer of een klein groepje te begeleiden. Dit zorgt voor een kleine en veilige leeromgeving, wat belangrijk kan zijn voor de leermotivatie. Leren onder begeleiding van een vrijwilliger is uiteraard goedkoper dan leren via een docent. Onderzoek heeft aangetoond dat leereffecten het best bereikt kunnen worden als deze vrijwilligers begeleid worden door een docent. Tel mee met Taal sprak twee vrijwilligers over hun ervaringen met het begeleiden van een taalgroep voor Oekraïense ontheemden:  

Meer informatie over leren met een vrijwilliger: 

 • Stichting Het Begint met Taal - Tips voor taalcoaches en taalcoördinatoren om Oekraïners te helpen. 

 • Kletsmaatjes – Kletsmaatjes is een initiatief van Stichting Het Begint met Taal. Hierbij worden Nederlanders en nieuwkomers aan elkaar gekoppeld om wekelijks online met elkaar te kletsen.  

 • ITTA/Het Begint met Taal - Hoe zet je vrijwilligers het beste in bij het oefenen van taal.   

 • KleurRijker ‘Luister en leer’ - Een taalprogramma dat kosteloos beschikbaar is gemaakt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Om kennis te maken met de Nederlandse taal. Het kan zelfstandig, met een vrijwilliger of met een docent ingezet worden. 

 • Oefenen.nl - heeft een programma gemaakt voor begeleiders, coördinatoren en taalvrijwilligers om mensen uit Oekraïne zo snel mogelijk te kunnen helpen met de Nederlandse taal. Ook praktische tips om Nederlands te leren en te wennen in de Nederlandse samenleving. Let op: op een IP-adres kunnen maximaal twee accounts worden afgesloten.  

Zelfstudie 

Bij zelfstudie leren mensen zelfstandig, zonder begeleiding van een docent of vrijwilliger. Deze manier van leren is alleen mogelijk voor mensen met studievaardigheden. Mensen die in Oekraïne weinig onderwijs hebben gevolgd, hebben weinig leerstrategieën op basisvaardigheden. Zelfstudie is voor hen geen optie. Veel van de zelfstudiemogelijkheden zijn online; Oekraïners hebben daarvoor uiteraard wel de beschikking over een computer of tablet en wifi nodig.  

Voor zelfstudie zijn onder andere de volgende programma's geschikt: 

 • Oefenen.nl - Speciaal voor begeleiders, coördinatoren en taalvrijwilligers. Zodat je mensen uit Oekraïne zo snel mogelijk kan helpen met de Nederlandse taal. Ook praktische tips om Nederland te leren en te wennen in de Nederlandse samenleving. Let op: op een IP-adres kunnen maximaal twee accounts worden afgesloten.  

 • KleurRijker ‘Luister en leer’ - Een taalprogramma dat kosteloos beschikbaar is gemaakt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Om kennis te maken met de Nederlandse taal. Het kan zelfstandig, met een vrijwilliger of met een docent ingezet worden. 

 • Duolingo - Een platform waarop gebruikers gratis taal kunnen leren.  

Voorbeelden uit de praktijk

Wil je meer weten over taalaanbod en hoe je dit kunt aanbieden? In onze kennisbank worden de volgende 4 praktijkvoorbeelden beschreven:

 • Formeel taalonderwijs in de regio Midden-Gelderland.
 • Non-formeel taalonderwijs en coaching naar werk met professionals en vrijwilligers.
 • Beroepsgewijs leren voor jongeren met professionals.
 • Non-formeel taalonderwijs met professionals en vrijwilligers in de gemeente Etten-Leur.

Handige links 

Kanttekening 

De tragedie die zich afspeelt in Oekraïne maakt veel los. Veel mensen zijn bereid om Oekraïense vluchtelingen hulp te bieden. We hebben signalen ontvangen dat er sprake kan zijn van verdringing, dan krijgen Oekraïense vluchtelingen voorrang op een cursus terwijl andere mensen daar al langer op wachten. Dit is iets om alert op zijn wanneer er keuzes gemaakt worden.  

De inhoud van dit artikel vullen we aan wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt. Heb je een aanvulling op of een vraag over dit artikel? Neem dan contact met ons op. 

 

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.