Skip to main content

Het Expertisepunt Basisvaardigheden is een partnerschap tussen Movisie en Stichting Lezen en Schrijven en een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beheer van de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden ligt bij Stichting Lezen en Schrijven. Jouw privacy is voor Stichting Lezen en Schrijven van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat dit betekent, lees je hieronder in onze privacy- en cookieverklaring.  

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 december 2022. 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort 

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn. 

Voor meer informatie over hoe Stichting Lezen en Schrijven omgaat met jouw persoonsgegevens, zie ook de privacy- en cookieverklaring van Stichting Lezen en Schrijven

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en voor welke doeleinden? 

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij Stichting Lezen en Schrijven doen met informatie die we over jou te weten komen, wanneer je onze website www.basisvaardigheden.nl bezoekt. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Stichting Lezen en Schrijven. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.  

Nieuwsbrief 

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij je Tweemaandelijks per e-mail over basisvaardigheden.   

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam 
 • Tussenvoegsel 
 • E-mailadres 

Jouw e-mailadres wordt slechts met je expliciete toestemming toegevoegd aan onze lijst. Wij bewaren deze informatie, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. 

Contact  

Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch, maar ook via de mail of via het contactformulier op de website. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:  

 • Vraag 
 • Onderwerp 
 • Werkveld, domein of sector waarin je actief bent 
 • Organisatie 
 • Naam  
 • Functie 
 • (Zakelijk) e-mailadres 
 • (Zakelijk telefoonnummer  

Dit doen we zodat we kunnen reageren op je vraag of verzoek aan ons en om deze zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en maximaal 1 jaar daarna. Dit doen wij zodat wij eerdere communicatie terug kunnen lezen en je beter kunnen helpen, mocht je later terugkomen met een vraag die gerelateerd is aan een eerdere vraag aan ons.  

Enquêtes en impactanalyses

Om te bepalen hoe onze dienstverlening wordt ervaren en daarbij trends in kaart te brengen om onze impact te kunnen meten, voeren wij impactanalyses en enquêtes uit. Wij nemen contact met je op, op verschillende momenten om zo na te gaan wat de impact van Stichting Lezen en Schrijven is geweest. De resultaten van de analyse of enquête stellen ons in staat om, waar nodig, aanpassingen aan onze diensten aan te brengen. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang dat in verhouding staat tot jouw privacybelang, gezien het feit dat je zelf bepaalt of je een enquête wilt invullen of mee wilt doen aan de analyse, en welke informatie je dan geeft. 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Functie
 • Waardering (score)
 • Toelichting op waardering (andere informatie uit de analyse of enquête die terug naar jou te herleiden is)

De gegevens van de impactanalyses en enquêtes bewaren wij maximaal tot 2 jaar nadat je de enquête hebt ingevuld of nadat je voor het laatst hebt meegewerkt aan de impactanalyse. Na 2 jaar kunnen wij de resultaten anonimiseren.

reCAPTCHA 

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google bepalenof wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google

Social media buttons 

Op onze website maken wij gebruik van sociale media buttons, die je doorgeleiden naar de sociale media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de sociale medianetwerken. Als je wilt weten wat de sociale media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:   

Wanneer delen wij jouw persoonsgegevens met derden? 

Stichting Lezen en Schrijven deelt jouw persoonsgegevens alleen met andere partijen wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat: 

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken; 
 • dat nodig is om jouw vraag of verzoek juist en volledig te kunnen beantwoorden; 
 • je hier toestemming voor geeft;  
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; of 
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn: 

 • IT-leveranciers en -dienstverleners 
 • Movisie 
 • Cookiedienstverleners 
 • Onderzoeksbureaus 

Cookies  

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Stichting Lezen en Schrijven gebruikt cookies om:  

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies) 
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies) 
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies) 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou: 

 • IP-adres 
 • Cookie-ID 
 • Website- en klikgedrag 
 • De website waar je vandaan kwam, voordat je onze website bezocht 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. 

In- en uitschakelen van cookies 

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser. 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

Stichting Lezen en Schrijven neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Zo maken wij gebruik van een SSL-certificaat zodat uw verbinding met de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden privé is. U herkent deze beveiliging aan het (groene) slotje in de adresbalk van uw browser.   

Ook hebben de medewerkers van Stichting Lezen en Schrijven die toegang hebben tot persoonsgegevens in het Expertisepunt een geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe partijen die namens ons werken. Op de handhaving wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien wettelijke voorschriften anders bepalen. 

Welke privacyrechten heb je? 

Je hebt de volgende rechten:  

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.   
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.   
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.   
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.  
 • Recht om je toestemming in te trekken: Indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.  
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.   
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.  

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent van wie deze gegevens zijn. Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Als je één van je rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via info@basisvaardigheden.nl.    

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring voor de meest actuele informatie. 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens 

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens 

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Stichting Lezen en Schrijven 
p/a of tav Expertisepunt Basisvaardigheden 
Bezuidenhoutseweg 60 
2594 AW Den Haag 

E-mailadres:         info@basisvaardigheden.nl  
Telefoonnummer:    +31 085 760 7450 
KvK-nummer:        27263438 

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.