Skip to main content

Financiering voor of door gemeenten, arbeidsmarktregio's of andere samenwerkingen.

Gemeenten en arbeidsmarktregio’s kunnen op verschillende manieren geld ontvangen om laaggeletterdheid te verminderen en voorkomen. Bekijk hier de meest relevante financieringen voor gemeenten en arbeidsmarktregio’s.  

Uitkering in het kader Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 

Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor de (regionale) aanpak van volwassenenonderwijs en laaggeletterdheid. Dit budget is voor opleidingen om de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te verbeteren. Iedereen die ouder is dan 18 jaar en niet inburgeringsplichtig is, kan gebruik maken van de WEB.  

 • Status: doorlopend.  
 • Eerstvolgende ronde: jaarlijkse uitkering. 
 • Aanvragen door: aanvragen hoeft niet. De uitkering is wettelijk vastgelegd en wordt jaarlijks aan de contactgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s uitgekeerd. Afhankelijk van de regionale constructie kunnen taalaanbieders aanspraak maken op de WEBgelden door de aanbesteding van de gemeente winnen of een subsidie-aanvraag te doen.
 • Bedrag: afhankelijk van de WEB-gelden die de regio ontvangt en de keuze voor inkoop/aanbesteding of subsidie.
 • Bekijk de complete Wet Educatie en Beroepsonderwijs hier.

Vervolgaanpak laaggeletterdheid – decentralisatie uitkering laaggeletterdheid 

De overheid stelt van 2021 tot 2024 € 25 miljoen extra beschikbaar voor het verbeteren van basisvaardigheden. Het Rijk maakt deze uitkering elk jaar over aan de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s.  

A&O fonds Gemeenten Stimuleringsregeling en Stimuleringsregeling PLUS 

Gezonde medewerkers en gemeentelijke organisaties zijn wendbaar en vitaal. Om dat te bereiken is het soms nodig om mensen in de praktijk nieuwe vaardigheden, houding en gedrag aan te leren. A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij projecten die daarbij helpen. Denk daarbij aan projecten over arbeidsmarktvraagstukken, leiderschap en cultuur, leren en ontwikkelen, loopbaanontwikkeling of vitaliteit. Gemeenten kunnen projecten alleen en samen uitvoeren.  

 • Status: doorlopend. 
 • Eerstvolgende ronde: elk jaar zijn er drie tijdvakken om subsidie aan te vragen:  januari-maart / mei-juli / september-november. 
 • Aanvragen door: gemeenten. 
 • Bedrag: Stimuleringsregeling: € 5.000,-. Stimuleringsregeling PLUS: € 25.000,-.  
 • Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van A&O. 

Innovatiefonds Innovatieve Projecten gemeenten 

Het innovatiefonds helpt gemeenten bij nieuwe initiatieven om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Ze moedigen gemeenten aan om innovatieve projecten uit te werken. 

 • Status: nog niet gestart. 
 • Eerstvolgende aanvraagperiode: januari 2024
 • Aanvragen door: gemeenten. 
 • Bedrag: nog niet bekend. 
 • Eigen bijdrage : minimaal 50%. De gemeente (of gemeenten) moet zelf minimaal hetzelfde bedrag betalen als de aangevraagde investering (cofinanciering). 
 • Ga voor meer informatie naar de website van VNG.

Gemeentefonds 

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Ze leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. 

 • Status: doorlopend.  
 • Bedrag: De Rijksoverheid informeert de gemeenten in mei, september en december over de omvang en de verdeling van het gemeentefonds. Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten: 
  • aantal inwoners; 
  • aantal jongeren; 
  • aantal uitkeringsgerechtigden; 
  • oppervlakte van de gemeente; 
  • grootte van de watergebieden. 
 • Ga voor meer informatie naar de septembercirculaire 2023 van de website van de Rijksoverheid.

Erasmus+ Volwasseneneducatie

Het programma Erasmus+ biedt allerlei mogelijkheden voor begeleiders, leerders en betrokkenen in de formele, informele en non-formele volwasseneneducatie. Erasmus+ helpt je je kennis en vaardigheden op peil houden of iets nieuws te leren of maken. De projecten die Erasmus+ subsidieert in het kader van volwasseneneducatie, zijn gericht op inclusie en deelname aan de maatschappij van volwassenen. 

 • Status: doorlopend.
 • Erasmus+ biedt meerdere actielijnen: 
  • De mobiliteitsprojecten (KA1) bieden begeleiders, leerders en betrokkenen uit de volwasseneneducatie de kans om nieuwe kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen.  Voor deelnemers met een functiebeperking of met een sociale of economische achterstand is bovendien extra financiële steun beschikbaar. De projecten kunnen van korte duur zijn (6-12 maanden) of van lange duur (12-24 maanden) 
  • De Partnerschappen (KA2): Om de volwasseneneducatie te versterken, kunnen instellingen en organisaties in Nederland op kleine of grote schaal samenwerken met organisaties in andere landen. Dit kan grootschalig en kleinschalig. 
  • Centrale acties: Het programma Erasmus+ stimuleert ook activiteiten die bijdragen aan innovatieve beleidsontwikkeling, en samenwerkingsprojecten op het gebied van sport. De subsidieaanvraag van deze centrale acties loopt via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. 
 • Aanvragen door: organisaties die met of voor lerende (jong)volwassenen werken en waarbij leren of ontwikkelen van deze (jong)volwassenen gericht op het bevorderen van inclusie en/of het toe leiden richting de arbeidsmarkt centraal staat.   
 • Bedrag: afhankelijk van de activiteitenlijn die je kiest variëren de bedragen van een paar duizend euro voor kortlopende mobiliteitstrajecten tot mogelijk meerdere tonnen als het gaat om een langdurige cooperation partnership.  
 • Belangrijk: Erasmus+ stelt enkele belangrijke prioriteiten centraal, waaraan subsidieaanvragen moeten bijdragen. Hierdoor is deze subsidie o.a. ook interessant voor mensen met een beperking of uit de LVB doelgroep:
  • Inclusie en diversiteit
  • Digitalisering
  • Duurzaamheid, milieu en klimaat (Green Erasmus+)
  • Participatie 
 • Meer informatie over de Erasmus+ Volwasseneneducatie vind je hier: https://www.erasmusplus.nl/subsidie/volwasseneneducatie 

MDIEU - (Tijdelijke) maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid bedrijven

Met de MDIEU regeling (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) kunnen arbeidsorganisaties, zoals bedrijven en stichtingen, subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden vergroten.

De regeling is bestemd voor aanvragen voor het uitvoeren van een activiteitenplan door samenwerkingsverbanden of door arbeidsorganisaties. Of voor het uitvoeren van een sectoranalyse of een update van een sectoranalyse.   

 • Status: Geopend. 
 • Aanvragen - Er zijn 2 tijdvakken in 2024 waarin de MDIEU regeling kan worden aangevraagd. In beide tijdvakken is 100 miljoen euro beschikbaar:
  • 2 april - 26 april 2024
  • 2 september - 27 september 2024
 • Aanvragen door: Samenwerkingsverband of een arbeidsorganisatie 
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
 • Bedragen: de subsidiebudgetten voor 2023 zijn:
  • 7,5 miljoen euro voor aanvragen tot 300.000 euro subsidie
  • 75 miljoen euro voor aanvragen van 300.000 euro subsidie en meer
  • Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is 75.000 euro.
 • Ga voor meer informatie naar deze website.
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.