Skip to main content

Financiering voor scholen en erkende leerbedrijven om werken aan basisvaardigheden aan te moedigen.

Bekijk hier de meest relevante financieringen voor scholen en erkende leerbedrijven om werken aan basisvaardigheden aan te moedigen.  

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) 

Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder de basisvaardigheden goed te beheersen. Dit is onwenselijk, omdat zij deze basisvaardigheden juist nodig hebben om andere schoolvakken succesvol te kunnen volgen en om zich te redden in de maatschappij. Daarom komt er een subsidieregeling waarmee scholen voor po en vo ondersteuning kunnen aanvragen om de resultaten op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024.

De ondersteuning bestaat uit twee delen: een basissubsidie voor effectieve interventies en een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam.

Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO 

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO is een subsidie om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven aan te moedigen. Het doel van het RIF is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Dat doen ze door hen al tijdens hun studie te laten werken met de nieuwste technieken en methoden. Binnen de regeling is bijdragen aan een leven lang ontwikkelen verplicht.   

 • Status: gesloten.  
 • Eerstvolgende aanvraagperiode: januari 2022. 
 • Aanvragen door: publiek-private samenwerkingen. 
 • Bedrag: het Rijk stelt per jaar € 25 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt elk jaar in de Staatscourant bekend hoeveel geld er per ronde beschikbaar is. De subsidie vanuit het Rijk is per project minimaal € 250.000,- en maximaal € 2 miljoen. De rijkssubsidie is een derde deel van de totale begroting van het voorstel voor publiek-private samenwerking. 
 • Bekijk de complete regeling hier. 
 • Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van het regionaal investeringsfonds. 

Flexibilisering MBO - Subsidie voor ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s 

Met deze subsidie kunnen mbo-instellingen gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg ontwikkelen. Deze onderwijsprogramma’s sluiten aan op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bedoeld voor het werven van werkenden en werkzoekenden, het verder ontwikkelen van docenten en om kennis te delen.   

 • Status: gesloten
 • Aanvragen door: samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen. 
 • Bedrag: voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s is in 2021 € 4,7 miljoen beschikbaar. In 2022 is er € 4,8 miljoen beschikbaar. De subsidie per aanvraag is minimaal € 125.000,- en maximaal € 500.000,–. Voor het vormen van een samenwerkingsverband is per aanvraag € 10.000,– beschikbaar.  
 • Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van de DUS-I.

Uitkering in het kader Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 

Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor de (regionale) aanpak van volwassenenonderwijs en laaggeletterdheid. Dit budget is voor opleidingen om de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te verbeteren. Iedereen die ouder is dan 18 jaar en niet inburgeringsplichtig is, kan gebruik maken van de WEB.  

 • Status: doorlopend.  
 • Eerstvolgende ronde: jaarlijkse uitkering. 
 • Aanvragen door: aanvragen hoeft niet. De uitkering is wettelijk vastgelegd en wordt jaarlijks aan de contactgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s uitgekeerd. Afhankelijk van de regionale constructie kunnen taalaanbieders aanspraak maken op de WEBgelden door de aanbesteding van de gemeente winnen of een subsidie-aanvraag te doen.
 • Bedrag: afhankelijk van de WEB-gelden die de regio ontvangt en de keuze voor inkoop/aanbesteding of subsidie.
 • Bekijk de complete Wet Educatie en Beroepsonderwijs hier.

Erasmus+ Volwasseneneducatie

Het programma Erasmus+ biedt allerlei mogelijkheden voor begeleiders, leerders en betrokkenen in de formele, informele en non-formele volwasseneneducatie. Erasmus+ helpt je je kennis en vaardigheden op peil houden of iets nieuws te leren of maken. De projecten die Erasmus+ subsidieert in het kader van volwasseneneducatie, zijn gericht op inclusie en deelname aan de maatschappij van volwassenen. 

 • Status: doorlopend.
 • Erasmus+ biedt meerdere actielijnen: 
  • De mobiliteitsprojecten (KA1) bieden begeleiders, leerders en betrokkenen uit de volwasseneneducatie de kans om nieuwe kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen.  Voor deelnemers met een functiebeperking of met een sociale of economische achterstand is bovendien extra financiële steun beschikbaar. De projecten kunnen van korte duur zijn (6-12 maanden) of van lange duur (12-24 maanden) 
  • De Partnerschappen (KA2): Om de volwasseneneducatie te versterken, kunnen instellingen en organisaties in Nederland op kleine of grote schaal samenwerken met organisaties in andere landen. Dit kan grootschalig en kleinschalig. 
  • Centrale acties: Het programma Erasmus+ stimuleert ook activiteiten die bijdragen aan innovatieve beleidsontwikkeling, en samenwerkingsprojecten op het gebied van sport. De subsidieaanvraag van deze centrale acties loopt via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. 
 • Aanvragen door: organisaties die met of voor lerende (jong)volwassenen werken en waarbij leren of ontwikkelen van deze (jong)volwassenen gericht op het bevorderen van inclusie en/of het toe leiden richting de arbeidsmarkt centraal staat.   
 • Bedrag: afhankelijk van de activiteitenlijn die je kiest variëren de bedragen van een paar duizend euro voor kortlopende mobiliteitstrajecten tot mogelijk meerdere tonnen als het gaat om een langdurige cooperation partnership.  
 • Belangrijk: Erasmus+ stelt enkele belangrijke prioriteiten centraal, waaraan subsidieaanvragen moeten bijdragen. Hierdoor is deze subsidie o.a. ook interessant voor mensen met een beperking of uit de LVB doelgroep:
  • Inclusie en diversiteit
  • Digitalisering
  • Duurzaamheid, milieu en klimaat (Green Erasmus+)
  • Participatie 
 • Meer informatie over de Erasmus+ Volwasseneneducatie vind je hier: https://www.erasmusplus.nl/subsidie/volwasseneneducatie 

Andere financieringen onderwijs:

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.