Skip to main content

Financiering voor scholen en erkende leerbedrijven om werken aan basisvaardigheden aan te moedigen.

Bekijk hier de meest relevante financieringen voor scholen en erkende leerbedrijven om werken aan basisvaardigheden aan te moedigen.  

  Tweede Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO (verlenging) 

  Het tweede Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO is een subsidie om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven aan te moedigen, een verlenging van de eerdere regeling 2019-2022. Het doel van het RIF is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Dat doen ze door hen al tijdens hun studie te laten werken met de nieuwste technieken en methoden. Binnen de regeling is bijdragen aan een leven lang ontwikkelen verplicht.   

  • Status: Het tweede Regionaal Investeringsfonds mbo loopt van 2024 tot en met 2027.
  • Aanvragen. Er zijn jaarlijks twee aanvraagrondes, in januari en in juni.
   • Eerstvolgende aanvraagperiode is 1 juni tot en met 30 juni 2024 
  • Aanvragen door: publiek-private samenwerkingen. 
  • Bedrag: het Rijk stelt per jaar € 25 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt elk jaar in de Staatscourant bekend hoeveel geld er per ronde beschikbaar is. De subsidie vanuit het Rijk is per project minimaal € 250.000,- en maximaal € 2 miljoen. De rijkssubsidie is een derde deel van de totale begroting van het voorstel voor publiek-private samenwerking. 
  • Bekijk de complete regeling hier. 
  • Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van het regionaal investeringsfonds. 
  • Resultaten eerste aanvraagronde Regionaal Investeringsfonds mbo 2022 zijn bekend.

  Uitkering in het kader Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 

  Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor de (regionale) aanpak van volwassenenonderwijs en laaggeletterdheid. Dit budget is voor opleidingen om de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te verbeteren. Iedereen die ouder is dan 18 jaar en niet inburgeringsplichtig is, kan gebruik maken van de WEB.  

  • Status: doorlopend.  
  • Eerstvolgende ronde: jaarlijkse uitkering. 
  • Aanvragen door: aanvragen hoeft niet. De uitkering is wettelijk vastgelegd en wordt jaarlijks aan de contactgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s uitgekeerd. Afhankelijk van de regionale constructie kunnen taalaanbieders aanspraak maken op de WEBgelden door de aanbesteding van de gemeente winnen of een subsidie-aanvraag te doen.
  • Bedrag: afhankelijk van de WEB-gelden die de regio ontvangt en de keuze voor inkoop/aanbesteding of subsidie.
  • Bekijk de complete Wet Educatie en Beroepsonderwijs hier.

  Erasmus+ Volwasseneneducatie

  Het programma Erasmus+ biedt allerlei mogelijkheden voor begeleiders, leerders en betrokkenen in de formele, informele en non-formele volwasseneneducatie. Erasmus+ helpt je je kennis en vaardigheden op peil houden of iets nieuws te leren of maken. De projecten die Erasmus+ subsidieert in het kader van volwasseneneducatie, zijn gericht op inclusie en deelname aan de maatschappij van volwassenen. 

  • Status: doorlopend.
  • Erasmus+ biedt meerdere actielijnen: 
   • De mobiliteitsprojecten (KA1) bieden begeleiders, leerders en betrokkenen uit de volwasseneneducatie de kans om nieuwe kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen.  Voor deelnemers met een functiebeperking of met een sociale of economische achterstand is bovendien extra financiële steun beschikbaar. De projecten kunnen van korte duur zijn (6-12 maanden) of van lange duur (12-24 maanden) 
   • De Partnerschappen (KA2): Om de volwasseneneducatie te versterken, kunnen instellingen en organisaties in Nederland op kleine of grote schaal samenwerken met organisaties in andere landen. Dit kan grootschalig en kleinschalig. 
   • Centrale acties: Het programma Erasmus+ stimuleert ook activiteiten die bijdragen aan innovatieve beleidsontwikkeling, en samenwerkingsprojecten op het gebied van sport. De subsidieaanvraag van deze centrale acties loopt via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. 
  • Aanvragen door: organisaties die met of voor lerende (jong)volwassenen werken en waarbij leren of ontwikkelen van deze (jong)volwassenen gericht op het bevorderen van inclusie en/of het toe leiden richting de arbeidsmarkt centraal staat.   
  • Bedrag: afhankelijk van de activiteitenlijn die je kiest variëren de bedragen van een paar duizend euro voor kortlopende mobiliteitstrajecten tot mogelijk meerdere tonnen als het gaat om een langdurige cooperation partnership.  
  • Belangrijk: Erasmus+ stelt enkele belangrijke prioriteiten centraal, waaraan subsidieaanvragen moeten bijdragen. Hierdoor is deze subsidie o.a. ook interessant voor mensen met een beperking of uit de LVB doelgroep:
   • Inclusie en diversiteit
   • Digitalisering
   • Duurzaamheid, milieu en klimaat (Green Erasmus+)
   • Participatie 
  • Meer informatie over de Erasmus+ Volwasseneneducatie vind je hier: https://www.erasmusplus.nl/subsidie/volwasseneneducatie 

  Flexibilisering MBO - Subsidie voor ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s 

  Deze subsidie in gesloten. Met deze subsidie konden mbo-instellingen gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg ontwikkelen. Deze onderwijsprogramma’s sluiten aan op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bedoeld voor het werven van werkenden en werkzoekenden, het verder ontwikkelen van docenten en om kennis te delen.   

  Andere financieringen onderwijs:

  Terug naar boven

  Op de hoogte blijven?

  Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.