Sectoraal beleid (werkgevers)

donderdag, 01 januari 2015

Intentieverklaring Wij zetten in op taal

  • De ondertekenaars van het Taalakkoord willen taal op de werkvloer stimuleren met concrete acties en sporen andere bedrijven in Nederland aan zich aan te sluiten bij het Taalakkoord.

donderdag, 01 januari 2015

Handreiking voor regiomanagers. Voor een succesvolle aanpak van laaggeletterdheid in de regio

  • Deze handreiking biedt regiomanagers een stappenplan voor het opzetten van een regionaal ‘Bondgenootschap voor geletterdheid’.

zaterdag, 01 november 2014

Reactie FNV, CNV en VCP op de brief van het kabinet over Leven lang leren

  • Reactie van FNV, CNV en VCP op de brief van het kabinet over Leven lang leren.

vrijdag, 01 februari 2013

Arbeidsmarkt Ouderen en Duurzame Inzetbaarheid

  • "Rapport over het conceptuele kader voor het onderzoeksprogramma ‘Arbeidsmarkt Ouderen’.

zondag, 01 april 2012

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt

  • Advies waarin de SER ingaat op de postinitiële scholingsmarkt (d.w.z. de markt voor aanvullende scholing van werkenden en werkzoekenden).

woensdag, 01 september 2010

Werken met Taal. Bestrijding van laaggeletterdheid door sectoren en bedrijven.

  • Kwalitatief onderzoek naar de inspanningen die landelijke sociale partners, sectoren en bedrijven leveren om laaggeletterdheid onder werkenden aan te pakken.

dinsdag, 01 januari 2008

Voorbeeld cao-afspraak over aanpak laaggeletterdheid

  • De Stichting van de Arbeid heeft een voorbeeld cao-tekst opgesteld die bedrijven/bedrijfstakken kunnen gebruiken om afspraken in hun cao op te nemen over terugdringing van laaggeletterdheid onder werkenden.

dinsdag, 11 september 2007

Convenant tussen werkgevers, werknemers en overheid Structurele aanpak laaggeletterdheid in de samenleving en het bedrijfsleven 2007 - 2015

  • Convenant dat op 11 september 2007 getekend werd door de Stichting van de Arbeid en de toenmalige ministeries van OCW, Sociale zaken en Jeugd en Gezin om laaggeletterdheid onder werkenden met 60% terug te brengen in 2015.

donderdag, 01 februari 2007

Toekomst voor laaggeletterden. Een opdracht voor het bedrijfsleven

  • Nota waarin wordt aangegeven wat er onder 'laaggeletterdheid' moet worden verstaan en op welke problemen de laaggeletterde stuit.