De bijdrage van inburgering aan de participatie van migranten in de Nederlandse samenleving

Datum: 01 mei 2013

In dit rapport worden de maatschappelijke effecten van inburgering in Nederland onderzocht. Het onderzoek laat zien dat inburgering een positief effect heeft op participatie in de vorm van betaald werk voor nieuwkomers en voor vrijwillige inburgeraars. 

Na het behalen van het inburgeringsdiploma hebben deze groepen vaker een betaalde baan dan vergelijkbare groepen zonder inburgeringsdiploma. Voor de groep oudkomers levert inburgering geen significante bijdrage aan het hebben van betaald werk. Uit het onderzoek blijkt verder dat inburgering geen positieve bijdrage levert aan het volgen van een opleiding. Een overgrote meerderheid van de inburgeraars onderkent het belang van het inburgeringstraject en geeft aan door de taal- en integratiecursus beter de Nederlandse taal te beheersen en een grotere kennis van de Nederlandse samenleving te hebben. Met dit onderzoek is voor het eerst gebruikgemaakt van een koppeling van persoonsgegevens over inburgering en over participatie. Gegevens van het CBS over participatie uit het Sociaal Statistische Bestand (SSB) zijn daarbij op persoonsniveau gekoppeld aan gegevens over inburgering in Nederland. Het onderzoek is door Regioplan uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.