Wetgeving en beleid

donderdag, 01 september 2016

Nieuwe doelgroepen, nieuwe methodieken

 • Dit artikel is een beschouwing op de recente ontwikkelingen in de volwasseneducatie. Meer (resultaten) met minder (middelen) is de opdracht waar de volwasseneneducatie in Nederland voor staat. Bovendien is de focus verlegd.

woensdag, 01 juni 2016

Europese vergelijking systemen van volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid

 • Deze vergelijking voor de Europese systematiek van volwasseneneducatie en aanpak van laaggeletterdheid geeft inzicht in de positie van Nederland ten opzichte van andere Europese landen.

vrijdag, 01 april 2016

Toekomst van de educatie vanuit het perspectief van roc’s

 • "Sinds 1 januari 2015 is de stapsgewijze afbouw van de verplichte inkoop van volwasseneducatie bij roc’s door gemeenten in Nederland in gang. Welke effecten heeft dit? Welke toekomstverwachtingen hebben afdelingen educatie van roc’s en welke rol kunnen en willen zij spelen in de volwasseneducatie?
  Het onderzoek geeft inzicht in de daadwerkelijke en verwachte aantallen deelnemers educatie en de daarbij betrokken docenten en vrijwilligers. Ook levert het informatie op over regionale samenwerking en het beleid van gemeenten en roc’s met betrekking tot educatie.

  Uit het onderzoek blijkt dat vanaf 2016 een sterke daling van zowel het aantal deelnemers – met name autochtonen – als het aantal docenten wordt verwacht. Voor 2017 verwacht men zelfs een halvering van het aantal deelnemers. Vanaf 2018 hebben roc’s geen enkele zekerheid en heerst de angst dat educatiemiddelen niet-geoormerkt opgaan in het budget voor het sociaal domein.

   

dinsdag, 01 maart 2016

Basisvaardigheden. Netwerkplan 2016-2018

 • In dit netwerkplan wordt beschreven hoe bibliotheken samen met (digiTaalhuis)partners hun expertise inzetten om prestaties op het gebied van basisvaardigheden van volwassenen te verbeteren en op die manier de maatschappelijke waarde van bibliotheken te vergroten.

maandag, 01 februari 2016

Kamerbrief over uitvoering moties laaggeletterdheid

 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer begin 2016 over de uitvoering van twee moties over laaggeletterdheid.

donderdag, 01 oktober 2015

Validering: de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute 0-meting

 • Met het in kaart brengen en waarderen van eerder verworven kennis en kunde van mensen, ongeacht waar en hoe mensen die kennis en kunde verworven hebben (opleiding, cursus, werkervaring, vrijwilligerswerk et cetera), kan de loopbaanmobiliteit van mensen worden bevorderd.

dinsdag, 01 september 2015

Raamwerk docent basisvaardigheden

 • "Het Raamwerk docent basisvaardigheden kan benut worden bij het opstellen van een curriculum voor opleiding en nascholing van docenten die in de volwasseneneducatie (ve) basisvaardigheden geven.

woensdag, 01 april 2015

Europese richtlijnen voor validering non-formeel en informeel leren

 • De Europese richtlijnen voor validering van non-formeel en informeel leren zijn geschreven voor individuen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het initiatief, de ontwikkeling, implementatie en praktijk van validering.

donderdag, 01 januari 2015

Volwassenenonderwijs en –vorming in Europa: het Verbreden van de Toegang tot Leermogelijkheden

 • "Dit rapport schetst een beeld van de staat van het volwassenenonderwijs in Europa. Welk onderwijsniveau heeft de Europese volwassen bevolking?

dinsdag, 14 januari 2014

Toekomst van de volwasseneducatie. Kamerbrief

 • Deze brief van de minister van OCW bevat een verkenning van de toekomst van de volwasseneducatie en het daaruit voortvloeiende wetgevingstraject en de uitwerking van de aangekondigde compensatieregeling voor roc's.

zondag, 01 december 2013

Kennis van de Nederlandse samenleving. Herziene eindtermen voor het examen

 • In dit document zijn de herziene eindtermen opgenomen voor het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) van het inburgeringsexamen Nederland.

donderdag, 16 mei 2013

Nader besluit toekomst van de volwasseneneducatie

 • Deze brief, d.d. 14 januari 2014, van de minister van OCW bevat een verkenning van de toekomst van de volwasseneducatie en het daaruit voortvloeiende wetgevingstraject.

dinsdag, 01 januari 2013

Educatie op een kruispunt. Ontwikkelingsrichtingen voor volwasseneneducatie

 • Dit rapport uit 2012 beschrijft de ontwikkelingen in het stelsel van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) in transitie. Naast een verkenning van de stand van zaken tot 2012 zijn ontwikkelingsscenario's voor de toekomst beschreven.

zondag, 01 april 2012

Kernvaardigheden in Nederland. Resultaten van de ALL Survey

 • Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL), waarin vier kernvaardigheden worden gemeten: proza- en documentgeletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen.

vrijdag, 01 juli 2005

Lifelong learning in Nederland: volop problemen. Zijn er ook oplossingen?

 • In deze bijdrage aan de reeks ‘Lifelong Learning in Nederland’ in het Handboek Effectief Opleiden vormen de beschrijvingen van het wat en waarom van Leven Lang Leren en de professionaliteit van Leven Lang Leren in Nederland het startpunt om aandacht te besteden aan de laatste twee vragen, die aanleiding waren tot deze reeks: welke problemen spelen er rondom Lifelong Learning in Nederland en hoe worden deze problemen opgelost?