Kwaliteit volwasseneducatie

donderdag, 01 december 2016

Raamwerk docent basisvaardigheden

 • Het Raamwerk docent basisvaardigheden kan benut worden bij het opstellen van een curriculum voor opleiding en nascholing van docenten die in de volwasseneneducatie (ve) basisvaardigheden geven.
   
  Opleidingen en nascholingen die gebaseerd zijn op dit Raamwerk, geven gemeenten houvast bij de inkoop van volwasseneneducatie van goede kwaliteit. Eveneens biedt het aanbieders van volwasseneneducatie houvast bij de werving en selectie van docenten.

zaterdag, 01 oktober 2016

Aandachtspunten versterking volwasseneneducatie

 • Dit document geeft een overzicht van de aandachtspunten die van essentieel belang zijn om de volwasseneneducatie te versterken, met name door aandacht voor de infrastructuur van de volwasseneneducatie en de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod.

donderdag, 01 september 2016

Verder met taal. Onderzoek naar het instrumentarium van de Stichting Lezen & Schrijven en de verantwoording van educatiegelden

 • De Stichting Lezen & Schrijven heeft zich als doel gesteld om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en ondersteuning te bieden bij het organiseren van scholing. Vanuit die missie en visie is (o.a.) een instrumentarium ontwikkeld om zicht te krijgen om de omvang van het vraagstuk en om vorderingen in taal te kunnen vaststellen.

vrijdag, 01 april 2016

"Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2015 – februari 2016

 • "Om inzicht te krijgen in de resultaten van de dienstverlening rondom digitale basisvaardigheden kunnen bibliotheken gebruik maken van de Monitor Digitale Basisvaardigheden.

maandag, 01 september 2014

Het nieuwe basisexamen en het spreekexamen A2

 • Per 1 november 2014 worden het basisexamen inburgering buitenland en het spreekexamen van het inburgeringsexamen Nederland afgenomen. Bureau ICE heeft deze onderdelen ontwikkeld. In dit artikel wordt uitgelegd hoe het constructieproces is verlopen en wat het uiteindelijke resultaat is.

woensdag, 01 mei 2013

Wat maakt leren van laaggeletterde volwassenen effectief en hoe kunnen leereffecten gemeten worden? Resultaten van een literatuuronderzoek

 • Literatuuronderzoek naar de leerprocessen bij laaggeletterde volwassenen. Wat maakt het leren van laaggeletterde volwassenen effectief? Hoe kunnen de leereffecten gemeten worden?

woensdag, 01 mei 2013

De bijdrage van inburgering aan de participatie van migranten in de Nederlandse samenleving

 • In dit rapport worden de maatschappelijke effecten van inburgering in Nederland onderzocht. Het onderzoek laat zien dat inburgering een positief effect heeft op participatie in de vorm van betaald werk voor nieuwkomers en voor vrijwillige inburgeraars. 

zondag, 01 januari 2012

Adult learning in family literacy. Special considerations for women learners

 • In dit artikel staan aanbevelingen voor de praktijk van vrouwen die met volwassenenonderwijs bezig zijn, bijvoorbeeld in een family literacy-programma. 

vrijdag, 01 april 2011

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden

 • Het onderzoek naar de leer - en oefenomgeving van digitaal onder deelnemers en docenten bestaat uit verschillende fasen, waarbij kwalitatief en kwantitatief onderzoek zijn gecombineerd.

maandag, 01 februari 2010

Toolkit Intake NT2 Alfabetisering (TINA)

 • Voor de intake van inburgeraars wordt op veel plaatsen de Toolkit Intake Wet inburgering (TIWi) van Bureau ICE gebruikt.

vrijdag, 01 juli 2005

Toolkit ‘Tophits voor een succesvolle leeromgeving’. Succesfactoren en inspiratiebronnen voor leerprocessen van kwetsbare groepen

 • In deze toolkit wordt op basis van praktijkgericht onderzoek beschreven hoe men in het land educatieve projecten voor kwetsbare groepen kan opzetten en realiseren. 

Tijd voor inhoudelijke kwaliteit van taallessen. Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs

 • Met het Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs van de Kwaliteitsgroep Educatie Taal (kortweg de KET-KIT) kunt u zelf in kaart brengen wat de kwaliteit van uw aanbod is.