Referentiekader Taal en Rekenen

Datum: 01 oktober 2009

Het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ is sinds 2010 het wettelijk kader voor het onderwijs in taal en rekenen voor het hele onderwijs (tot het hoger onderwijs) en legt vast wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde.

Het referentiekader taal en rekenen is niet van toepassing in de ve, wel zijn de Standaarden en eindtermen ve een vertaling van het referentiekader naar de context van de volwasseneneducatie.