Relevant onderzoek

woensdag, 01 februari 2017

Preventie door interventie

 • Deze (inter)nationale literatuurstudie van ecbo, in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven, geeft aanknopingspunten voor de preventie van deze laaggeletterden van de toekomst.

dinsdag, 01 november 2016

De arbeidsmarktperspectieven van laaggeletterden in Nederland tot 2020

 • Het voorliggende rapport schetst de verwachte arbeidsmarktsituatie van laaggeletterden in Nederland tot 2020. Door gelijktijdig naar data uit twee bronnen (PIAAC en POA) te kijken, kunnen we beoordelen of het aandeel van beroepen waarin veel laaggeletterden werken – dat wil zeggen: het aantal arbeidsplaatsen binnen deze beroepen – in de toekomst verder toe- of afneemt.

maandag, 01 juni 2015

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

 • Rapport waarin het CPB en het SCP laten zien hoe de positie van laagopgeleiden de afgelopen jaren is veranderd en of hun achterstand ten opzichte van middelbaar- en hoogopgeleiden groeit.

vrijdag, 01 mei 2015

Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld?

 • In opdracht van Stichting Lezen & Schrijven deed ecbo onderzoek naar de digitale vaardigheden van Nederlandse burgers en identificeerde de groep burgers die over onvoldoende vaardigheden beschikken.

woensdag, 01 april 2015

Laaggeletterdheid en Gezondheid. Stand van zaken.

 • Rapport dat een overzicht geeft van bestaande kennis over de relatie tussen geletterdheid of functionele gezondheidsvaardigheden en gezondheid.

woensdag, 01 april 2015

Leesmonitor Het Magazine 2015

 • Magazine dat hoort bij de website leesmonitor.nl, waarin actuele onderwerpen rond de leescultuur worden aangekaart, voorzien van feiten en cijfers aan de hand van beschikbaar onderzoek.

woensdag, 01 april 2015

Meer lezen, beter in taal - feiten en cijfers

 • Factsheet over het belang van lezen en voorlezen, gemaakt aan de hand van het leesbevorderingsprogramma "Kunst van Lezen".

vrijdag, 13 februari 2015

Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015

 • Evaluatie van de voortgang en de effecten van de maatregelen uit het Actieplan Laaggeletterdheid.

dinsdag, 01 juli 2014

Feiten & cijfers geletterdheid. Overzicht van de gevolgen van laaggeletterdheid en opbrengsten van investeringen voor samenleving en individu.

 • Overzichtsstudie van nationaal en internationaal onderzoek, waarin Stichting Lezen & Schrijven inzicht geeft in de effecten van taaltrajecten en de impact van een grotere taalvaardigheid op zes levensdomijnen: welzijn, arbeidsmarkt, gezondheid, taalbeheersing, opleiding en ontwikkeling.

dinsdag, 01 juli 2014

Laaggeletterdheid in kaart

 • Van de mensen tussen de 16 en 65 in Nederland heeft 12% moeite met het lezen, begrijpen en gebruiken van relatief eenvoudige teksten. 

woensdag, 01 januari 2014

Haagse taaltrajecten hebben impact op werk en leven inwoners Den Haag

 • Onderzoek naar de resultaten van taalprojecten in Den Haag. Het laat zien dat de gestelde doelstellingen zijn behaald en dat een betere taalvaardigheid in de meeste gevallen leidt tot een betere plek in de samenleving.

woensdag, 01 mei 2013

Wat maakt leren van laaggeletterde volwassenen effectief en hoe kunnen leereffecten gemeten worden? Resultaten van een literatuuronderzoek

 • Literatuuronderzoek naar de leerprocessen bij laaggeletterde volwassenen. Wat maakt het leren van laaggeletterde volwassenen effectief? Hoe kunnen de leereffecten gemeten worden?

maandag, 01 april 2013

Cursistprofielen Laaggeletterdheid NT1 & NT2. Cursisten in Lees- en schrijfcursussen en hun onderwijs.

 • Onderzoek naar cursist- en onderwijsprofielen binnen de volwasseneducatie.

zaterdag, 01 september 2012

EU High Level Group of Experts on Literacy. Final report. September 2012

 • Dit rapport bevat trends, contexten voor oplossingen, voorbeelden en aanbevelingen voor beleidsmakers.

woensdag, 01 februari 2012

Leren in verschillende contexten. De opbrengsten van trajecten taal- en basisvaardigheden voor laagopgeleiden

 • Onderzoek naar de opbrengsten van leertrajecten in zowel formele als non-formele contexten.

donderdag, 01 december 2011

Maatschappelijke achterstanden van de toekomst

 • In deze verkenning worden verschillende risico's op toekomstige maatschappelijke achterstand geïdentificeerd. Van individuele risico's tot groepsgebonden risico's.