Overheidsdocumenten

maandag, 01 februari 2016

Kamerbrief over uitvoering moties laaggeletterdheid

  • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer begin 2016 over de uitvoering van twee moties over laaggeletterdheid.

vrijdag, 06 maart 2015

Actieprogramma Tel mee met Taal

  • Beschrijving van het actieprogramma Tel mee met Taal, waarmee de departementen OCW, VWS en SZW gezamenlijk tegen willen gaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan

donderdag, 16 mei 2013

Kamerbrief nader besluit educatie 16 mei 2013

  • Brief d.d. 16 mei 2013 van de minister van OCW, waarin de Tweede Kamer geïnformeerd wordt over het besluit ten aanzien van de toekomst van de educatie.

donderdag, 08 september 2011

Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 in Nederland

  • Beschrijving van het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015, waarin de plannen van het kabinet om geletterdheid binnen Nederland verder te bevorderen zijn uitgeschreven.

vrijdag, 01 augustus 2008

Motie n.a.v. wetsvoorstel Participatiebudget over € 50 mln. uit het educatiebudget voor taal en rekenen in het mbo

  • Motie die er in 2009 toe leidde dat het middelbaar beroepsonderwijs in 2010 30 miljoen en vanaf 2011 jaarlijks 50 miljoen euro kreeg voor de verbetering van taal- en rekenonderwijs.

dinsdag, 11 september 2007

Convenant tussen werkgevers, werknemers en overheid Structurele aanpak laaggeletterdheid in de samenleving en het bedrijfsleven 2007 - 2015

  • Convenant dat op 11 september 2007 getekend werd door de Stichting van de Arbeid en de toenmalige ministeries van OCW, Sociale zaken en Jeugd en Gezin om laaggeletterdheid onder werkenden met 60% terug te brengen in 2015.

vrijdag, 25 november 2005

‘Van A tot Z betrokken’. Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006 - 2010

  • Beleidsplan van het Ministerie van OCW voor de periode 2006-2010 voor de aanpak van laaggeletterdheid.

zaterdag, 01 december 2001

Landelijk actieplan alfabetisering autochtonen

  • Het actieplan Alfabetisering Autochtonen van het Ministerie van OCW in de periode 2002-2006.