Kengetallen volwasseneneducatie

dinsdag, 01 november 2016

Feiten & Cijfers Geletterdheid 2016. Overzicht van de gevolgen van laaggeletterdheid en de opbrengsten van investeringen voor samenleving en individu

 • In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze publicatie geeft een overzicht van de feiten, laat zien wat de gevolgen zijn voor deze groep en welke opbrengsten investeren in geletterdheid heeft.

woensdag, 01 juni 2016

Europese vergelijking systemen van volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid

 • Deze vergelijking voor de Europese systematiek van volwasseneneducatie en aanpak van laaggeletterdheid geeft inzicht in de positie van Nederland ten opzichte van andere Europese landen.

woensdag, 01 juni 2016

Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede

 • In dit rapport zijn de verschillen tussen laaggeletterden en niet-laaggeletterden en feiten en cijfers over het inkomen van gezinnen en individuen onderzocht. 

vrijdag, 01 april 2016

Aanpak van laaggeletterdheid

 • "Volgens de Algemene Rekenkamer zijn er in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen. Dit is bijna 2x zoveel als waar het ministerie van Onderwijs van uit gaat, met een schatting van 1,3 miljoen laaggeletterden. In deze schatting zijn mensen boven de 65 jaar en mensen met moeite met rekenen niet meegenomen. De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de aanpak die de rijksoverheid hanteert om laaggeletterdheid onder volwassenen te verminderen. Ze is van mening dat deze aanpak met inzet op taal- en rekencursussen voor burgers diemoeite hebben met de Nederlandse taal en met rekenen onvoldoende past bij de omvang van het probleem en dat niet iedereen wordt bereikt. Ook bestrijkt het beleid maar een deel van het probleem.

vrijdag, 01 januari 2016

Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland

 • De cijfers in deze publicatie geven inzicht in de (laag)geletterdheidscores per gemeente en de scores op risicofactoren die sterk samenhangen met laaggeletterdheid, zoals cijfers rondom armoede, bijstand, werkloosheid, voortijdig schoolverlaten of gezondheid.

donderdag, 01 oktober 2015

Projectplan NC AL ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’ Deelrapportage 2 | ‘Ontwikkeling datamodel en factsheets voor gemeenten’

 • Deze deelrapportage van de pilotstudie naar laaggeletterdheid in de regio bevat een beschrijving van het onderzoek naar de ontwikkeling van een datamodel uitgewerkt in een model factsheet en een databank met factsheets laaggeletterdheid voor de gemeenten Smallingerland, Enschede en Breda.

  De factsheet geeft antwoord op vragen als: Wat is laaggeletterdheid precies? He ziet deze eruit voor mijn gemeente naar kenmerken als geslacht, leeftijd, allochtone herkomst en opleidingsniveau? Wat weten wij over de arbeidsmarktpositie van laaggeletterden in mijn gemeente? Hoe verhoudt het aantal laaggeletterden in mijn gemeenten zich tot de regio en landelijke cijfers en hoe kan ik als gemeente op basis van deze gegevens beleidskeuzen onderbouwen?

dinsdag, 07 april 2015

PIAAC: Kernvaardigheden voor werk en leven. Resultaten van de Nederlandse survey 2012

 • Dit rapport presenteert de Nederlandse resultaten van het PIAAC-onderzoek, dat in 24 landen is uitgevoerd, en laat zien hoe het in die landen is gesteld met taalvaardigheid, rekenvaardigheid en het probleemoplossend vermogen.

zondag, 01 juni 2014

Factsheet: Taal en gezondheid

 • In deze factsheet worden cijfers gegeven die betrekking hebben tot laaggeletterdheid en de samenhang hiervan met gezondheid.

zaterdag, 01 september 2012

Handleiding Meta-analyse

 • Model (meta-analyse) dat de actuele factoren en indicatoren in beeld brengt die van invloed kunnen zijn op laaggeletterdheid en/of een relatie hebben met laaggeletterdheid.

donderdag, 01 maart 2012

Laaggeletterdheid Rivierenland

 • Meta-analyse om inzicht te krijgen in de geschatte omvang van de problematiek per gemeente op basis van factoren die van invloed zijn op het taalniveau of hiermee samenhangen.

zondag, 01 januari 2012

Resultaten PISA 2012. Praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen

 • Dit rapport beschrijft de resultaten van het PISA-onderzoek van Nederlandse leerlingen uit 2012, en vergelijkt deze met de internationale resultaten.

dinsdag, 01 november 2011

Taalachterstanden onder de Utrechtse jeugd. Meta-analyse

 • In deze meta-analyse worden de resultaten van diverse onderzoeken samengevat, die gericht zijn op verschillende factoren die invloed hebben op het taalniveau van jongeren.

maandag, 01 november 2010

Aanpak Laaggeletterdheid Provincie Utrecht 2010

 • Rapport waarin de resultaten worden beschreven van het in 2010 opnieuw uitgevoerde onderzoek naar de aard en omvang van de problematiek van laaggeletterdheid in de provincie Utrecht.

vrijdag, 01 oktober 2010

Monitor Laaggeletterdheid G52. Stand van zaken bij de aanpak van laaggeletterdheid in de G52 gemeenten

 • Deze monitor brengt drie dingen in kaart: de activiteiten binnen de G52 op het gebied van laaggeletterdheid (in 2010), de plannen die op dat moment in ontwikkeling waren en een toekomstbeeld van de aanpak van laaggeletterdheid vanuit het beleidsterrein Educatie.

woensdag, 01 september 2010

4xL Leven lang leren laagopgeleiden

 • Rapport waarin antwoord wordt gegeven op o.a. de volgende vragen: hoeveel laagopgeleiden zijn er? Blijft hun werkgelegenheid op peil?

donderdag, 01 juli 2010

Resultaten PISA 2009. Praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen

 • Dit document bevat de Nederlandse uitkomsten van het Programma for International Student Assessment (PISA) op het gebied van leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen van 15-jarigen in het jaar 2009.