Instroom, voortgang, toetsing en resultaten (deelnemers), rendementsmeting

woensdag, 01 oktober 2014

Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van schrijfvaardigheid . Deel B

  • Onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW, waarin de opbrengsten van Taal voor het Leven in kaart zijn gebracht, betreffende de niveauverhoging onder deelnemers.

dinsdag, 01 juli 2014

Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen en Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A

  • Onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW, waarin de opbrengsten van Taal voor het Leven in kaart zijn gebracht, betreffende de niveauverhoging onder deelnemers.

zaterdag, 01 maart 2014

Harde feiten over ‘zachte’ opbrengsten

  • Artikel in canon beroepsonderwijs over de effecten van volwasseneneducatie. Tegenwoordig ligt de nadruk op scholing van laaggeletterden. Heeft dat effect? En zo ja, op welke manier en in welke mate? Uit onderzoek blijkt dat ‘soft outcomes’ domineren: het zelfvertrouwen neemt toe, cursisten durven meer.

zondag, 01 september 2013

Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten

  • In opdracht van Stichting Lezen & Schrijven heeft PwC een verkennende analyse uitgevoerd naar de omvang van de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid voor de Nederlandse samenleving.

zaterdag, 01 juni 2013

Rendement van cursussen voor laaggeletterden

  • Verslag van een onderzoek, waarin de kosten en baten van de de cursussen voor laaggeletterden (binnen de ROC's) worden berekend. Resultaat is dat blijkt dat de baten hoger zijn dan de kosten.

woensdag, 01 februari 2012

Leren in verschillende contexten. De opbrengsten van trajecten taal- en basisvaardigheden voor laagopgeleiden

  • Onderzoek naar de opbrengsten van leertrajecten in zowel formele als non-formele contexten.

zondag, 01 januari 2012

Educatietrajecten in Den Haag zorgen voor betere taalbeheersing, plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij inwoners

  • IVIO Didactiek heeft in samenwerking met dr. Maurice de Greef van onderzoeks- en adviesbureau Artéduc de effecten van educatieve trajecten voor inwoners van Den Haag in kaart gebracht.

maandag, 01 februari 2010

Monitor aanpak laaggeletterdheid in bedrijven 2008 - 2009

  • Monitor dat een beeld schetst van de manier waarop laaggeletterdheid de afgelopen jaren in een aantal sectoren is aangepakt, al dan niet succesvol.

woensdag, 01 maart 2006

Laaggeletterd in het werk. Een kwalitatief onderzoek naar lees-, schrijf- en rekentaken in de kenniseconomie.

  • Onderzoek waarin voor het eerst het probleem van laaggeletterdheid in bedrijven zichtbaar wordt gemaakt.

zaterdag, 01 november 2003

Deelname aan het alfabetiseringsonderwijs. Resultaten van de nulmeting.

  • Monitoronderzoek dat is opgezet om te bepalen of de doelstellingen van het Actieplan van het Ministerie van OCW (2002-2003) worden gerealiseerd.