Samenwerking in de keten (gezin, onderwijs, bibliotheken, zorg incl. ouderbetrokkenheid)

donderdag, 08 december 2016

Presentaties/documenten Conferentie Tel mee met Taal

 • Op 8 december 2016 vond de vierde conferentie Tel mee met Taal plaats. Voor de conferentie hadden 300 mensen zich ingeschreven uit het hele land. Ongeveer een derde van de bezoekers was voor het eerst op een Tel mee met Taal conferentie.  Op de conferentie zijn 10 workshops gegeven, allemaal geconcentreerd rond vragen uit de lokale samenwerkingspraktijk.

donderdag, 01 december 2016

Inspiratiedocument Ouderbetrokkenheid. Het hoeft niet groot te zijn.

 • In dit inspiratiedocument beschrijft Cubiss de pilots die ze in 2016 hebben uitgevoerd met vier Brabantse bibliotheken en verschillende andere partners, zoals consultatiebureaus, scholen, kinderopvanglocaties en welzijnsinstellingen om ouderbetrokkenheid in de praktijk te brengen.

zaterdag, 01 oktober 2016

Ouderbetrokkenheid bij de overdracht, de rol van ouders bij de overgang naar de basisschool

 • In opdracht van het ministerie van SZW deed Sardes onderzoek onder voorschoolse instellingen en verzamelde goede voorbeelden over de wijze waarop de overdracht van kinderen van de kinderopvang naar de basisschool kan worden vormgegeven.

dinsdag, 24 mei 2016

Onderzoeksrapport ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)’

 • Met dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet voor de doelgroep nul tot vier jarigen.

dinsdag, 01 maart 2016

Ambitieladder ouderbetrokkenheid

 • In dit overzicht staan ambities voor ouderbetrokkenheid als onderdeel van het schoolbeleid. De ambitieladder bevat zeven treden en is cumulatief opgebouwd.

vrijdag, 01 januari 2016

Onderzoeksrapport ‘Samenwerking bibliotheken met het Primair Onderwijs 2014-2015’

 • Met dit onderzoek is in kaart gebracht op welke wijze bibliotheken samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is.

vrijdag, 01 januari 2016

Welke kinderen zijn goed in lezen?

 • Overzicht van resultaten uit onderzoeken over lezen, leesbevordering en literatuureducatie bij kinderen en verwijzingen naar bronnen.

zondag, 01 november 2015

"Met een blik op de toekomst. Een meta-analyse van de effecten van VVE op de ontwikkeling van kinderen in Nederland

 • "Omdat een meta-analyse van alle Nederlandse effectstudies op het terrein van vve nog ontbrak wordt in deze reviewstudie aandacht besteed aan de volgende vragen:

  • Wat is het effect van de Nederlandse voor- en vroegschoolse educatie op de cognitieve prestaties en het sociaal-emotioneel functioneren voor jonge kinderen , vergeleken met de reguliere kinderopvang en kleutergroepen?
  • Welke variabelen modereren de effecten van Nederlandse vve-programma’s. Welke studiekenmerken hangen samen met de gerapporteerde effecten op kindniveau?
  • Wat is op grond van de huidige stand van zaken in wetenschappelijk onderzoek een perspectief voor de toekomst van de voor- en vroegschoolse sector?"

maandag, 01 juni 2015

Hink, stap of sprong over de kloof.

 • Interview met ouders die een cursus taal en ouderbetrokkenheid hebben gevolgd. Dit interview werd gehouden voor het behoeftenonderzoek van het Expertisecentrum TOP (Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie).

woensdag, 01 april 2015

Bibliotheek op school onder de loep. Leesmotivatie stimuleren.

 • Beschrijving van een onderzoek onder leerlingen van groep 5 en 7 op de basisschool, waarin de vraag was in hoeverre een aanpak als Bibliotheek op School (BOS) de leesmotivatie en groei in leesvaardigheid op peil kan houden.

zondag, 01 maart 2015

Samen werken aan succes. Eindrapportage campagne strategische netwerken

 • Eindrapportage van de campagne strategisch netwerken op het gebied van leesbevordering. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (voorheen SIOB) hebben samengewerkt aan leesbevordering binnen het programma Kunst van Lezen. De directies hebben in 2012 besloten prioriteit te geven aan strategische leesbevorderingsnetwerken, aangevoerd door Bibliotheekmanagers, rond de programma’s BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Een speciaal geformeerd  campagneteam heeft een impuls gegeven om deze netwerken van de grond te krijgen.

donderdag, 01 januari 2015

BoekStart maakt baby's slimmer

 • Verslag van twee onderzoeken waarin is onderzocht of BoekStart, een programma dat een vroege start met voorlezen stimuleert, effect heeft op de taalontwikkeling van kinderen.

donderdag, 01 januari 2015

Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw kennis en inspiratie bij het bereiken en ondersteunen van kinderen en jongeren

 • Met deze brochure informeren Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden over de doelgroep jeugd (0-25 jaar) in de 21ste eeuw.

zondag, 01 juni 2014

Taal begint thuis. Ervaringen, inspiratie en tips voor samenwerking tussen scholen en ouders voor meer taalstimulering thuis

 • Beschrijving van achtergrondinformatie en ervaringen voor samenwerking tussen scholen en ouders voor meer taalstimulering thuis.

zondag, 01 december 2013

Behoeftenonderzoek taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid en participatie

 • In dit behoeftenonderzoek zijn de wensen en visies van drie partijen (ouders, scholen en gemeenten) in kaart gebracht.

dinsdag, 01 oktober 2013

Leraren en ouderbetrokkenheid - een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen spelen

 • Deze reviewstudie brengt in kaart wat het effect is van verschillende vormen van ouderbetrokkenheid op de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van kinderen.