Leesbevordering (incl. preventie)

dinsdag, 01 januari 2013

De aarzelende lezer over de streep

 • De aarzelende lezer over de streep is het resultaat van het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen eind 2012.

dinsdag, 01 januari 2013

Van woordjes tot wereldliteratuur

 • Onderzoeksrapport over de leeswereld van kinderen van 7 tot 15 jaar.

woensdag, 01 augustus 2012

Kwaliteitskaart 'Leesbevordering' (handreiking)

 • In deze handreiking over leesbevordering wordt ingegaan op aspecten als stilleesbeleid, tijd voor leesbevordering, de rol van de leerkracht, het boekenaanbod op school en het kinderen helpen zoeken van boeken.

vrijdag, 01 juni 2012

Leren lezen en schrijven is een kunst: voorkomen van laaggeletterdheid bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

 • "Lectorale intreerede in verkorte vorm uitgesproken bij de installatie als lector ‘Functionele geletterdheid in doorlopende leerlijnen’. Hogeschool Edith Stein/OCT en Expertis Onderwijsadviseurs, Hengelo (O)
  Dr. Hanneke Wentink Woensdag 6 juni 2012."

zondag, 01 april 2012

Monitoring Leesbevordering in opleidingen PW en OA Resultaten projectperiode 2009 - 2011

 • In opdracht van Stichting Lezen en Steunpunt taal en rekenen in het mbo is CINOP in 2009 met een project gestart waarin leesbevordering in opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijs van het mbo centraal staat. Als onderdeel van dit project is een monitoronderzoek uitgevoerd dat gericht was op het in beeld brengen van succesvolle interventies en mogelijke vervolgactiviteiten, met als doel verankering van voorlezen en leesbevordering in de opleidingen PW en OA.

zondag, 01 januari 2012

Over ouders en leesopvoeding

 • Overzicht van de belangrijkste resultaten van het proefschrift van Natascha Notten, specifiek gericht op de leesopvoeding die ouders aan hun kinderen bieden.

vrijdag, 01 juli 2011

Tussenmeting Kunst van Lezen

 • Het programma Kunst van Lezen zet in op leesbevordering. De effecten van dit programma Kunst van Lezen zijn te volgen door de rapporten van de nulmeting (2009), vervolgmeting (2010) en een tussenmeting (2011).

maandag, 01 juni 2009

Lezen in het basisonderwijs

 • "In dit rapport wordt al het empirisch onderzoek weergegeven dat is verricht naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie in het basisonderwijs, in Nederland en Vlaanderen, vanaf 1969 tot 2004.

donderdag, 01 mei 2008

Overdrachtsmodel Netwerken preventie laaggeletterdheid

 • "Op basis van het model van de leesbevorderingsnetwerken is het model netwerken preventie laaggeletterdheid ontwikkeld.

maandag, 01 oktober 2007

Effectief leesonderwijs nader bekeken technisch lezen, woordenschat en leesstrategieën in samenhang

 • In dit paper wordt onderzocht hoe effectief leesonderwijs eruit ziet. Zo laat onderzoek zien, dat de combinatie van technisch lezen en woordenschat een sterke combinatie is. Verder laat internationaal onderzoek een tweede sterke combinatie zien: bij succesvolle leesprojecten zijn twee zaken in het spel: evidence based leesinzichten en kenmerken van effectief onderwijs.

vrijdag, 01 september 2006

Iedereen kan leren lezen

 • De Inspectie van het Onderwijs heeft in deze brochure suggesties van deskundigen op het gebied van leesonderwijs gebundeld. De brochure bevat een overzicht van aandachtspunten voor het onderwijs in technisch lezen waarmee het leesonderwijs versterkt kan worden.

Dossier: Voor- en Vroegschoolse Educatie

 • Video's en dossiers over voor- en vroegschoolse educatie onder andere over praktijkvoorbeelden, het voeren van gesprekken met ouders en de flexibiliteit van de docent

Voorbeeld voorleesplan en evaluatie-instrument

 • "Op deze site kunnen kinderopvanginstellingen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) en voorscholen die structureel aan leesbevordering willen werken hun eigen voorleesplan schrijven en bewaren.

Logopedie helpt laaggeletterdheid voorkomen

 • Dit artikel gaat in op de rol van logopedie bij het voorkomen van laaggeletterdheid. 

Leesopvoeding ouders

 • Een intensieve leesopvoeding draagt bij aan geletterdheid en maatschappelijk succes. Kinderen van ouders die vaak lezen, voorlezen en een volle boekenkast hebben, lezen zelf vaker, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs. Met name hoger opgeleide ouders besteden aandacht aan de leesopvoeding. Overheidsprogramma's voor geletterdheid en leesbevordering kunnen achterstanden van risicogezinnen voorkomen.

Leesplezier stimuleren

 • Overzichtsartikel met verwijzingen naar onderzoeken over het stimulere van leesplezier.