Over de doelgroep

dinsdag, 01 november 2016

Feiten & Cijfers Geletterdheid 2016. Overzicht van de gevolgen van laaggeletterdheid en de opbrengsten van investeringen voor samenleving en individu

  • In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze publicatie geeft een overzicht van de feiten, laat zien wat de gevolgen zijn voor deze groep en welke opbrengsten investeren in geletterdheid heeft.

donderdag, 01 september 2016

De reikwijdte van 2016. Toppers, leermeesters en internationale projecten

  • Dit magazine hoort bij het Festival van het Leren.

maandag, 01 februari 2016

Geletterdheid in 12 portretten

  • Dit boekje schetst de ervaringen van 12 Vlamingen die vroeger moeite hadden met lezen, schrijven of rekenen. Hun verhaal dient als inspiratie en voorbeeld voor andere laaggeletterden.

vrijdag, 01 januari 2016

Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland

  • De cijfers in deze publicatie geven inzicht in de (laag)geletterdheidscores per gemeente en de scores op risicofactoren die sterk samenhangen met laaggeletterdheid, zoals cijfers rondom armoede, bijstand, werkloosheid, voortijdig schoolverlaten of gezondheid.

zaterdag, 01 maart 2014

Harde feiten over ‘zachte’ opbrengsten

  • Artikel in canon beroepsonderwijs over de effecten van volwasseneneducatie. Tegenwoordig ligt de nadruk op scholing van laaggeletterden. Heeft dat effect? En zo ja, op welke manier en in welke mate? Uit onderzoek blijkt dat ‘soft outcomes’ domineren: het zelfvertrouwen neemt toe, cursisten durven meer.

donderdag, 01 maart 2012

Dyslexie bij laaggeletterde volwassenen. Een handreiking voor docenten NT1

  • CINOP heeft samen met experts uit de Kenniskring NT1 een handreiking ontwikkeld voor docenten die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie. De handreiking biedt belangrijke informatie en praktische handvatten voor het onderwijs aan laaggeletterde cursisten met dyslexie.

zondag, 01 januari 2012

Educatietrajecten in Den Haag zorgen voor betere taalbeheersing, plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij inwoners

  • IVIO Didactiek heeft in samenwerking met dr. Maurice de Greef van onderzoeks- en adviesbureau Artéduc de effecten van educatieve trajecten voor inwoners van Den Haag in kaart gebracht.

vrijdag, 01 mei 2009

"Kenniskring NT1: Achtergronden van cursisten"

  • De groep laaggeletterden kan worden onderscheiden in verschillende subgroepen die elk afzonderlijk aandacht verdienen. In de beschrijving van deze subgroepen staan handreikingen over de maatschappelijke situatie waarin laaggeletterden verkeren, de technische en functionele beheersing van communicatiemiddelen van de doelgroep.

De doelgroepen van volwasseneneducatie

  • Verkenning van wat mensen beweegt om deel te nemen aan het volwassenenonderwijs.