Aanpak van laaggeletterdheid

Datum: 01 april 2016

"Volgens de Algemene Rekenkamer zijn er in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen. Dit is bijna 2x zoveel als waar het ministerie van Onderwijs van uit gaat, met een schatting van 1,3 miljoen laaggeletterden. In deze schatting zijn mensen boven de 65 jaar en mensen met moeite met rekenen niet meegenomen. De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de aanpak die de rijksoverheid hanteert om laaggeletterdheid onder volwassenen te verminderen. Ze is van mening dat deze aanpak met inzet op taal- en rekencursussen voor burgers diemoeite hebben met de Nederlandse taal en met rekenen onvoldoende past bij de omvang van het probleem en dat niet iedereen wordt bereikt. Ook bestrijkt het beleid maar een deel van het probleem.

De conclusies uit dit onderzoek:
• Doelen rijksoverheid zijn alleen gericht op taalbeheersing en niet gericht op het behalen van een taalbeheersing op vmbo-niveau (het niveau waarop mensen ‘geletterd’ worden genoemd), maar op een niet nader omschreven verbetering van de taalbeheersing. Verder worden er weinig rekencursussen aangeboden.
• Indicaties dat diversiteit doelgroep onvoldoende wordt bediend. Het gaat niet alleen om allochtone Nederlanders (eerste en tweede generatie), maar ook om autochtone Nederlanders. En het gaat niet alleen om laaggeletterden maar ook om ‘laaggecijferden’
• Wachtlijsten voor taalcursussen vanwege beperkt budget en tekort aan vrijwilligers/docenten.
• Onduidelijk of beleid bijdraagt aan afname aantal laaggeletterden. Ombekend in hoeverre mensen na een cursus beschikken over een taalbeheersing op vmbo-niveau."