Samenwerking in de keten (gezin, onderwijs, bibliotheken, zorg incl. ouderbetrokkenheid)

dinsdag, 24 mei 2016

Onderzoeksrapport ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)’

 • Met dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet voor de doelgroep nul tot vier jarigen.

dinsdag, 01 maart 2016

Ambitieladder ouderbetrokkenheid

 • In dit overzicht staan ambities voor ouderbetrokkenheid als onderdeel van het schoolbeleid. De ambitieladder bevat zeven treden en is cumulatief opgebouwd.

vrijdag, 01 januari 2016

Onderzoeksrapport ‘Samenwerking bibliotheken met het Primair Onderwijs 2014-2015’

 • Met dit onderzoek is in kaart gebracht op welke wijze bibliotheken samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is.

woensdag, 01 april 2015

Bibliotheek op school onder de loep. Leesmotivatie stimuleren.

 • Beschrijving van een onderzoek onder leerlingen van groep 5 en 7 op de basisschool, waarin de vraag was in hoeverre een aanpak als Bibliotheek op School (BOS) de leesmotivatie en groei in leesvaardigheid op peil kan houden.

zondag, 01 maart 2015

Samen werken aan succes. Eindrapportage campagne strategische netwerken

 • Eindrapportage van de campagne strategisch netwerken op het gebied van leesbevordering. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (voorheen SIOB) hebben samengewerkt aan leesbevordering binnen het programma Kunst van Lezen. De directies hebben in 2012 besloten prioriteit te geven aan strategische leesbevorderingsnetwerken, aangevoerd door Bibliotheekmanagers, rond de programma’s BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Een speciaal geformeerd  campagneteam heeft een impuls gegeven om deze netwerken van de grond te krijgen.

donderdag, 01 januari 2015

BoekStart maakt baby's slimmer

 • Verslag van twee onderzoeken waarin is onderzocht of BoekStart, een programma dat een vroege start met voorlezen stimuleert, effect heeft op de taalontwikkeling van kinderen.

donderdag, 01 januari 2015

Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw kennis en inspiratie bij het bereiken en ondersteunen van kinderen en jongeren

 • Met deze brochure informeren Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden over de doelgroep jeugd (0-25 jaar) in de 21ste eeuw.

zondag, 01 juni 2014

Taal begint thuis. Ervaringen, inspiratie en tips voor samenwerking tussen scholen en ouders voor meer taalstimulering thuis

 • Beschrijving van achtergrondinformatie en ervaringen voor samenwerking tussen scholen en ouders voor meer taalstimulering thuis.

zondag, 01 december 2013

Behoeftenonderzoek taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid en participatie

 • In dit behoeftenonderzoek zijn de wensen en visies van drie partijen (ouders, scholen en gemeenten) in kaart gebracht.

dinsdag, 01 oktober 2013

Leraren en ouderbetrokkenheid - een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen spelen

 • Deze reviewstudie brengt in kaart wat het effect is van verschillende vormen van ouderbetrokkenheid op de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van kinderen.

zondag, 01 september 2013

Samen scholen. Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

 • Uitkomsten van een enquête onder ouders en focusgroepgesprekken met leraren, schoolleiders en managers in po, vo en mbo.

woensdag, 01 maart 2006

Basisschool werft ouders voor cursus lezen, schrijven en opvoedingsondersteuning

 • Beschrijving van de campagne ‘Meer kansen met ouders’ in Gouda in 2006. In deze campagne werden twee concepten aan elkaar gekoppeld: lees- en schrijfonderwijs voor ouders van basisschoolleerlingen en het vergroten van ouderbetrokkenheid.

Dossier: Ouders en de school

 • In dit dossier vindt u video's en informatie over allerlei aspecten van ouderbetrokkenheid

TOP-scan

 • De TOP-Scan helpt het ouderbeleid van scholen of schoolbesturen voor laagtaalvaardige ouders in kaart te brengen en te versterken.