Leesbevordering (incl. preventie)

zondag, 01 mei 2016

Best practices VoorleesExpress

 • "Een serie best practices laat zien hoe de VoorleesExpress lokaal aansluit op gemeentelijk beleid.

vrijdag, 01 januari 2016

Onwillige lezers: onderzoek naar redenen en oplossingen

 • In deze publicatie zoomen Thijs Nielen en Adriana Bus van de Universiteit Leiden in op de 'onwillige lezer'. De publicatie is geschikt voor alle beleidsmakers en leesbevorderaars die benieuwd zijn naar laageletterdheid, en die meer willen weten over factoren die kinderen hiertegen kunnen beschermen.

  Bij de groep gemiddelde en zwakke lezers loopt de leesmotivatie al aan het einde van de basisschool terug. Sommige kinderen ontwikkelen zelfs een emotionele weerstand tegen lezen. Deze angst of 'leesweerstand' werkt laageletterdheid verder in de hand; kinderen mijden lezen en als ze toch moeten lezen, slagen ze er niet in zich op lezen te concentreren. Het is voor het maatschappelijk succes echter belangrijk dat kinderen en adolescenten blijven lezen, niet alleen op school maar ook in hun vrije tijd.

  Een belangrijke bevinding uit het onderzoek van Nielen en Bus is dat het landelijke leesbevorderingsprogramma "de Bibliotheek op school" effectief is in de strijd tegen laageletterdheid.

woensdag, 01 april 2015

Bibliotheek op school onder de loep. Leesmotivatie stimuleren.

 • Beschrijving van een onderzoek onder leerlingen van groep 5 en 7 op de basisschool, waarin de vraag was in hoeverre een aanpak als Bibliotheek op School (BOS) de leesmotivatie en groei in leesvaardigheid op peil kan houden.

zondag, 01 maart 2015

Samen werken aan succes. Eindrapportage campagne strategische netwerken

 • Eindrapportage van de campagne strategisch netwerken op het gebied van leesbevordering. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (voorheen SIOB) hebben samengewerkt aan leesbevordering binnen het programma Kunst van Lezen. De directies hebben in 2012 besloten prioriteit te geven aan strategische leesbevorderingsnetwerken, aangevoerd door Bibliotheekmanagers, rond de programma’s BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Een speciaal geformeerd  campagneteam heeft een impuls gegeven om deze netwerken van de grond te krijgen.

donderdag, 01 januari 2015

BoekStart maakt baby's slimmer

 • Verslag van twee onderzoeken waarin is onderzocht of BoekStart, een programma dat een vroege start met voorlezen stimuleert, effect heeft op de taalontwikkeling van kinderen.

donderdag, 01 januari 2015

Wie stoeit met het boek? Verschillen in de leesopvoeding van vaders en moeders

 • "Stichting Lezen deed als partner van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB) onderzoek naar de betrokkenheid van vaders en moeders bij de leesopvoeding.

maandag, 01 september 2014

Achtergrondinformatie Kunst van Lezen

 • "Wat houdt het programma Kunst van Lezen in? Hier vindt u achtergrondinformatie over het programma, dat is gestart in 2008 en vanaf 2016 onderdeel uitmaakt van het actieplan Tel mee met taal. Van de periode van 2012 - 2015 is het actieplan en de evaluatie van Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 beschikbaar.
  "

woensdag, 01 januari 2014

Teksten waar je van leert

 • In het kader van het NWO-programma Begrijpelijke taal zoeken onderzoekers van de Universiteit Leiden een antwoord op vragen als:
  • Hoe verlopen de leesprocessen van jonge kinderen?

woensdag, 01 januari 2014

Leesverschillen tussen jongens en meisjes

 •  In het rapport Leesverschillen tussen jongens en meisjes: aangeboren of aangeleerd? worden internationale onderzoeksresultaten over leesverschillen tussen jongens en meisjes samengevat, om de discussie over dit onderwerp op basis van wetenschappelijke feiten en nuances te kunnen voeren.

woensdag, 01 augustus 2012

Kwaliteitskaart 'Leesbevordering' (handreiking)

 • In deze handreiking over leesbevordering wordt ingegaan op aspecten als stilleesbeleid, tijd voor leesbevordering, de rol van de leerkracht, het boekenaanbod op school en het kinderen helpen zoeken van boeken.

vrijdag, 01 juni 2012

Leren lezen en schrijven is een kunst: voorkomen van laaggeletterdheid bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

 • "Lectorale intreerede in verkorte vorm uitgesproken bij de installatie als lector ‘Functionele geletterdheid in doorlopende leerlijnen’. Hogeschool Edith Stein/OCT en Expertis Onderwijsadviseurs, Hengelo (O)
  Dr. Hanneke Wentink Woensdag 6 juni 2012."

zondag, 01 april 2012

Monitoring Leesbevordering in opleidingen PW en OA Resultaten projectperiode 2009 - 2011

 • In opdracht van Stichting Lezen en Steunpunt taal en rekenen in het mbo is CINOP in 2009 met een project gestart waarin leesbevordering in opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijs van het mbo centraal staat. Als onderdeel van dit project is een monitoronderzoek uitgevoerd dat gericht was op het in beeld brengen van succesvolle interventies en mogelijke vervolgactiviteiten, met als doel verankering van voorlezen en leesbevordering in de opleidingen PW en OA.

zondag, 01 januari 2012

Over ouders en leesopvoeding

 • Overzicht van de belangrijkste resultaten van het proefschrift van Natascha Notten, specifiek gericht op de leesopvoeding die ouders aan hun kinderen bieden.

vrijdag, 01 juli 2011

Tussenmeting Kunst van Lezen

 • Het programma Kunst van Lezen zet in op leesbevordering. De effecten van dit programma Kunst van Lezen zijn te volgen door de rapporten van de nulmeting (2009), vervolgmeting (2010) en een tussenmeting (2011).

maandag, 01 juni 2009

Lezen in het basisonderwijs

 • "In dit rapport wordt al het empirisch onderzoek weergegeven dat is verricht naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie in het basisonderwijs, in Nederland en Vlaanderen, vanaf 1969 tot 2004.

donderdag, 01 mei 2008

Overdrachtsmodel Netwerken preventie laaggeletterdheid

 • "Op basis van het model van de leesbevorderingsnetwerken is het model netwerken preventie laaggeletterdheid ontwikkeld.