Bibliotheken

dinsdag, 24 mei 2016

Onderzoeksrapport ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)’

 • Met dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet voor de doelgroep nul tot vier jarigen.

vrijdag, 01 april 2016

"Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2015 – februari 2016

 • "Om inzicht te krijgen in de resultaten van de dienstverlening rondom digitale basisvaardigheden kunnen bibliotheken gebruik maken van de Monitor Digitale Basisvaardigheden.

dinsdag, 01 maart 2016

Basisvaardigheden. Netwerkplan 2016-2018

 • In dit netwerkplan wordt beschreven hoe bibliotheken samen met (digiTaalhuis)partners hun expertise inzetten om prestaties op het gebied van basisvaardigheden van volwassenen te verbeteren en op die manier de maatschappelijke waarde van bibliotheken te vergroten.

vrijdag, 01 januari 2016

Onderzoeksrapport ‘Samenwerking bibliotheken met het Primair Onderwijs 2014-2015’

 • Met dit onderzoek is in kaart gebracht op welke wijze bibliotheken samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is.

zondag, 01 november 2015

Bouwstenen voor een duurzaam Taalhuis

 • Een Taalhuis is dé plek waar iedereen terechtkan die aan de slag wil met basisvaardigheden.

maandag, 01 juni 2015

De maatschappelijke waarde van openbare bibliotheken in Nederland

 • "Het doel van deze studie is inzicht verschaffen in de (maatschappelijke) waarde van openbare bibliotheken in Nederland op de vijf domeinen: cultureel, sociaal, economisch, affectief en educatief.

woensdag, 01 april 2015

Bibliotheek op school onder de loep. Leesmotivatie stimuleren.

 • Beschrijving van een onderzoek onder leerlingen van groep 5 en 7 op de basisschool, waarin de vraag was in hoeverre een aanpak als Bibliotheek op School (BOS) de leesmotivatie en groei in leesvaardigheid op peil kan houden.

zondag, 01 maart 2015

Samen werken aan succes. Eindrapportage campagne strategische netwerken

 • Eindrapportage van de campagne strategisch netwerken op het gebied van leesbevordering. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (voorheen SIOB) hebben samengewerkt aan leesbevordering binnen het programma Kunst van Lezen. De directies hebben in 2012 besloten prioriteit te geven aan strategische leesbevorderingsnetwerken, aangevoerd door Bibliotheekmanagers, rond de programma’s BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Een speciaal geformeerd  campagneteam heeft een impuls gegeven om deze netwerken van de grond te krijgen.

donderdag, 01 januari 2015

Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw kennis en inspiratie bij het bereiken en ondersteunen van kinderen en jongeren

 • Met deze brochure informeren Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden over de doelgroep jeugd (0-25 jaar) in de 21ste eeuw.

zaterdag, 01 november 2014

De brede bieb – een open leercentrum voor kwetsbare burgers 

 • in dit artikel wordt beschreven hoe bibliotheken in het door bezuinigingen ontstane gat springen en zich ontpoppen tot leercentrum.

zondag, 01 juni 2014

De Openbare Bibliotheek in het Sociaal Domein

 • Vanaf 2015 krijgen gemeenten meer vrijheid en tegelijk ook meer verantwoordelijkheid bij de besteding van het budget ten behoeve van kwetsbare doelgroepen. In deze notitie wordt kort ingegaan op deze verandering en vervolgs worden de kansen en mogelijkheden voor de bibliotheek om de dienstverlening aan kwetsbare doelgroepen te verbeteren en uit te breiden besproken.

woensdag, 01 januari 2014

Bibliotheek van de toekomst. Knooppunt van kennis, contact en cultuur

 • "In opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken heeft de commissie Cohen een toekomstperspectief ontwikkeld voor de openbare bibliotheek in 2025. Wat zal de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek dan zijn?

woensdag, 01 januari 2014

Monitor bestrijding laaggeletterdheid door bibliotheken eindrapportage 2013

 • Uit de rapportage blijkt dat vooral de respons van de deelnemers laat zien hoe effectief de aanpak door bibliotheken kan zijn.

donderdag, 01 mei 2008

Overdrachtsmodel Netwerken preventie laaggeletterdheid

 • "Op basis van het model van de leesbevorderingsnetwerken is het model netwerken preventie laaggeletterdheid ontwikkeld.

zaterdag, 01 maart 2008

Inhoudelijke rapportage “Provinciebreed plan Laaggeletterdheid en Openbare Bibliotheken”

 • Activiteitenplan van de provincie Zuid-Holland (2007) om een impuls gegeven aan de ontwikkeling van een provinciaal aanvalsplan laaggeletterdheid. Focus ligt zowel op de doelgroep zelf, als op de preventie van laaggeletterdheid.

zondag, 01 oktober 2006

Leren lezen en schrijven in de bieb op de computer

 • Beschrijving van een project in de periode 2006, waarbij in 28 bibliotheken in Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel een aanvang gemaakt is met de aanpak van laaggeletterdheid door volwassenen de kans te geven gratis te oefenen op de Taal PC in bibliotheek.